வயதான பெற்றோருக்கு 
அவர்கள் கேட்குமுன் வாங்கிக் கொடுக்கவும். 
ஏனென்றால் அவர்களும் குழந்தைகளே.

-ஆப்பிரிக்கப் பழமொழி