ஒய்வு என்பது மகா மட்டமான சொல், அது எந்த மொழியிலாயினும் சரி.

-ஹெமிங்வே