அழகு ஒரு ஆபத்தான ஆயுதம்.
அதனால் ஆளப்படுபவர்கள் ஆண்கள், 
ஆள்பவர்கள் பெண்கள்.

-அறிஞர் அண்ணா