அன்பிருக்கிறதா உங்களிடம்? 
உங்களால் ஆகாத காரியம் 
ஒன்றுமே இல்லை.

-சுவாமி விவேகானந்தர்