ஒரு தகப்பனால் பன்னிரண்டு குழந்தைகளைக் காப்பாற்ற முடியும்,
ஆனால் பன்னிரண்டு குழந்தைகளினால் ஒரு தகப்பனாரைக் காப்பாற்ற முடியாது.

-ஓர் அறிஞர்