எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாய் பழகப் பழக 
புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்து சுவையாயிருக்கும்.
வாழ்க்கையின் பழைய நினைவுகளும் 
அதைப் போலவே சுவை நிரம்பியன.

- காண்டேகர்