ஆடவனிடம்  விருப்பம்  இருக்கிறது,பெண்ணிடம் உணர்ச்சியிருக்கிறது. வாழ்க்கை என்ற தம்பதிகளின் கப்பலில் விருப்பம் தான் சுக்கான். உணர்ச்சிதான் பாய்மரம். சுக்கானைப் பாதிக்கும் பொழுது சுக்கான் தன் ஆற்றலையே இழந்து பாய்மரத்தின் போக்கிலேயே சென்று விடுகிறது.

-எமெர்சன்