வீணாக்கப்பட்ட வாழ்க்கையைப் போன்ற சோகம் வேறில்லை.
அதனால் உண்மை நோக்கம் தோல்வியடையாமல் 
உங்களை நீங்களே உபயோகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.

-மங்கர்