நமது உள்ளம் 
நங்கூரம் பாய்ச்சிய கப்பல் போல 
அமைதியுடனிருக்க வேண்டும்.

-புத்தர்