பெரிய தவத்தால் அடைய முடியாத பக்தியையும் அறிவையும்   மட்டுமே தருமாறு நாம் கடவுளிடம் வேண்டிக்  கொள்ள வேண்டும்.

- ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்