கடமைகள் நம்முடையவை, 
நிகழ்ச்சிகள் கடவுளுடையவை.

-செசில்