பதினாயிரம் பெற்றாலும் 
வெறுஞ்சொல் மட்டும் கல்வியாகாது, 
வாழக்கற்பதே கல்வியாம். 
வாழ்வே கல்வி.

-மீனாட்சி சுந்தரனார்