நம் கடமையைச் செய்வதில், 
நாம் அதைச் செய்வதைக்  
கற்றுக் கொள்கிறோம்.

-இ.பி.புசே