படித்தவன் படியாதவனை வெறும் குருடனாகக் கருதி  நடத்துகிறான்,
பணமுள்ளவனோ பணமில்லாதவனை பிணமாக நினைக்கிறான்.

-பாரதியார்