அறிவு முதிர்ந்தோர் சொல்லும் வார்த்தை ஆக்க வழிக்கு அமிர்தமாகும்.

-ஔவையார்