ஒழுக்க விஷயங்களைப் பற்றிக் கற்பித்தல் 
மிக மிக அவசியமாகும்,
அதன் மூலம் மிக உயர்ந்த 
பிரஜைகள் தோன்றுவார்கள்.

-ரூஸ்வெல்ட்