வாழ்க்கை மறைபொருளாக இருக்கிறது,
அதனால்தான் ரம்மியமாகவும் இருக்கிறது.

-காண்டேகர்