உனக்கும் ஒரு தலையுண்டு. ஒரு குன்டூசிக்கும் அது உண்டு. பிரயோஜனம்?

-ரிச்சர்ட் ஸ்டீஸ்