அழகிகள் எல்லாரும் காதலிக்கப்படுவதில்லை,
காதலிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருத்தியும் அழகிதான்.

-ஆங்கிலப் பழமொழி