புத்தகங்களும் நண்பர்களும் குறைவாக இருந்தாலும் நல்லவைகளாக இருக்க வேண்டும்.

-லிப்மான்