முதலில் சேவை, பின்பு தன்னலம் என்ற மனப்பக்குவம் அனைவரிடமும் ஏற்படவேண்டும்; அப்போதுதான் ஒரு நல்ல சமுதாயம் உருவாகும்.

-டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்