எதைச் செய்வது அரிது என்று கருதப்படுகிறதோ
அதைச செய்ய முயல்வதில் தான்
வாழ்வின் சிறந்த மகிழ்ச்சியே இருக்கிறது.

- வாட்டர் பேகாட்