பலரும் உழைப்பில் பங்கெடுத்துக்கொண்டால் வேலை எளிதாகிவிடும்.

-அமர்