உழைப்பில்லாமல் எதுவும் செழிப்பதில்லை.

-சாபர்கிளிஸ்