உலகில் நமக்குரிய ஒரே வேலை அதை நன்றாகத் தெரிந்து கொள்ளல்.

-லாக்