ஈகையுள்ளம் கொண்டவனுக்கு 
தைரியம் அவசியமில்லை.
ஏனெனில் தாராளம் என்ற கை, 
தைரியம் என்ற கையைவிட வலிமையானது.

- தாகூர்