மனித இனத்தின் நம்பிக்கையின்மைக்கு ஒரே எடுத்துக்காட்டு பூட்டு.

-தாமஸ் புல்லர்