பூனை வயிற்றில் எது பிறந்தாலும் அது எலியைப் பிடிக்கும்.

-அமெரிக்கப் பழமொழி