எவ்வளவு பெரிய தளபதியாய் இருந்தாலும் 
தன்னுடைய வீரர்களால் மட்டும் தான் 
வெற்றி பெற முடியும்.

-பாரசீகப் பழமொழி