மனிதன் நூறாண்டுகள் கூட வாழ்வதில்லை.
ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்வதைப்போல 
தேவையில்லாதவற்றை கற்பனையால் வருவித்து 
கவலைப் பட்டுக்கொண்டிருக்கிறான்.

-சீனப் பழமொழி