மன நிறைவு என்பது வற்றாத செல்வம், 
ஆடம்பரம் என்பது போலியான வறுமை.

-சாக்ரடீஸ்