காலம் ஓடுகிறது, நாம் நடக்கிறோம். 
அதனால் தான் நம்மால் முன்னுக்கு வர முடியவில்லை.

-தமிழ்வாணன்