போதிய சம்பளம் தரப்படாத உத்தியோகம் 
திருடர்களின் பிறப்பிடம்.

-ஜெர்மானியப் பழமொழி