தூங்குகிறவனை எழுப்புவதற்காக 
பொழுது இருமுறை விடிவதில்லை.

- அரேபியப் பழமொழி