அதிர்ஷ்டம் தராததை எல்லாம்
திருப்தியிடமிருந்து பெறுவோமாக.

-கோல்ட் ஸ்மித்