காதல் பயிர் உயரியது,
அது கண்களுக்குள் வளர்கிறது .

-எப்.பிளெட்செர்