மனிதன் கண்டுபிடிப்புகளுள் 
மிகவும் மோசமானவை இரண்டு.
ஒன்று காதல்;
இன்னொன்று வெடி மருந்து.

-ஏ.மொருவா