ஆத்மாவிற்கும் மூளைக்கும் 
நல்ல உணவளிப்பது 
மறை நூல்களும் இலக்கியங்களுமாகும்.

-மகாத்மா காந்தி