பலவிதமான நூல்களையும் 
படித்து ஆராய்ச்சி திறமை பெறு.

-ஔவையார்