புத்தகங்கள் படிக்கும் 
பழக்கத்தை கைவிட்டு விடாதே.

-ஔவையார்