வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்தால்தான் ஒரு துறையில் உன்னத நிலையை அடைய முடியும். அதற்கு குறைந்த விலையில் அந்த நிலையை வாங்க முடியாது.

-ஜான்சன்