எவரும் தன் உணவைப்
பிறர் வார்த்தை கேட்டு
முடிவு செய்யக் கூடாது.
ஒவ்வொருவரும் தாமே ஆலோசித்து
முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

- காந்தி