மகிழ்ச்சி, மிதமான உணவு,
போதிய ஓய்வு ஆகியவை
வைத்தியரை வீட்டுக்குள் விடமாட்டா.

-லாங்பெலொ