வாழ்க்கை வாழ்வதற்கன்று,
ஆரோக்யமாக இருப்பதற்கே.

-மார்ஷியல்