அமைதியாயுள்ளவர்க்கு அமைதி மறுக்கப்படுவதில்லை.

-ஷில்லர்