அமைதிக்கு வெற்றிகள் உண்டு. 
அவை போரின் வெற்றிகளை விட 
புகழில் குறைந்தவை அல்ல.

-மில்டன்