கடவுளுக்கு மரணம் வரும் 
மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை வரும்போது.

-தந்தை பெரியார்