கோவிலில் சாமி கும்பிட வந்தவனைப் பார்த்து 
கும்பிட்டான் பிச்சைக்காரன். 
யார் கடவுள்?

-தந்தை பெரியார்