வெற்றி பெற எல்லாவகையான வழிகளையும் 
பின்பற்றுகிறவனே மிகச் சிறந்த நிர்வாகி.

-என்.ஹில்