தைரியசாலிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் 
சாதகமாக அமைந்திருக்கும்.

-விர்ஜில்